Hoa NHẫn NHục

Book Cover Hoa NHẫn NHục

Description

Hầu hết những quy luật tự nhiEn quanh ta cũng diễn ra theo hướng ngược lại với lOng mong muốn. KhOng ai muốn chết đi, nhưng rồi mọi người đều phải chết. Ai cũng muốn được mAi mAi trẻ đẹp, trAng kiện, nhưng rồi mọi người ai cũng phải giA yếu đi. Ai cũng muốn được khỏe mạnh, nhưng rồi mọi người khOng ai thoAt khỏi bệnh tật. KhOng ai muốn bị chia cAch vĩnh viễn với những người thAn yEu, nhưng rồi theo thời gian những người thAn quanh ta cứ lần lượt ra đi mAi mAi... Tất cả những điều ấy đều lA nguyEn nhAn dẫn đến những tAm trạng khổ đau trong đời sống. Đạo Phật nhIn nhận sự thật nAy ở một tầm vOc lớn lao vA toAn diện hơn nhiều so với những gI mA chUng ta thường gặp phải vA nhận biết trong từng giai đoạn của đời sống. Mỗi người chUng ta thường chỉ nhận biết được một số những khIa cạnh nhất định nAo đO mA chUng ta cho lA khổ đau, vA vẫn khOng ngừng đắm say trong vO số những niềm vui nhỏ nhặt, những sự đam mE khOng tồn tại dAi lAu mA chUng ta lại cho lA Y nghĩa của đời sống... Nhưng từ xa xưa đức Phật đA nhIn thấy rO bản chất thực sự của đời sống vốn hoAn toAn khOng giống như hầu hết chUng ta lầm tưởng. NgAi dạy rằng: ToAn bộ đời sống của chUng ta, hay nOi rộng hơn lA toAn bộ đời sống của mọi chUng sinh trong cOi thế giới mA ta đang sống, đều được cấu thAnh bởi vO số sự chịu đựng những điều bất như Y, những nguyEn nhAn dẫn đến khổ đau. VA vI thế, đức Phật đA gọi tEn thế giới nAy lA thế giới Ta-bA. Danh từ nAy được phiEn Am từ tiếng Phạn Sahā, cO nghĩa lA "kham nhẫn," vA được người Trung Hoa dịch lA Nhẫn độ thế giới của sự nhẫn chịu. Mặc dU vậy, cAch nhIn nhận nAy hoAn toAn khOng mang Y nghĩa bi quan, cam chịu như nhiều người thường lầm tưởng. ĐAy chỉ lA một cAch nhIn nhận khAch quan vA thực tiễn, chỉ ra một sự thật mA khOng ai cO thể phủ nhận được. VA tự thAn của một nhận thức như vậy khOng thể hAm chứa Y nghĩa bi quan hay lạc quan. Vấn đề lA chUng ta chọn cAch ứng xử, đối phO với hoAn cảnh theo cAch như thế nAo, điều đO mới nOi lEn Y nghĩa tIch cực hay tiEu cực trong quan điểm sống của mỗi người. VA một trong những phương phAp đối trị tIch cực với những khổ đau trong đời sống nAy đA được đức Phật chỉ dạy từ cAch đAy hơn 25 thế kỷ chInh lA việc tu tập, thực hAnh hạnh nhẫn nhục.

Details

Author(s)
Nguyen Minh
Format
Paperback | 96 pages
Dimensions
152 x 229 x 5mm | 141g
Publication date
04 Feb 2018
Publisher
United Buddhist Foundation
Language
Vietnamese
Illustrations note
Illustrations, black and white
ISBN10
1985072769
ISBN13
9781985072763